Termeni si Conditii - Contract Pachete Zelist

Termeni si Conditii Contractuale

- Pachete Corporate -

Zelist Monitor

Pachetele Corporate, pentru serviciile de monitorizare social media oferite prin intermediul platformei Zelist Monitor, sunt furnizate si supuse urmatoarelor termeni si conditii:

 

Capitolul I. Obiectul contractului

Art.1 Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de monitorizare social media oferite prin intermediul platformei Zelist Monitor (www.zelist.ro/monitor) in baza comenzilor scrise si transmise pe email de catre Beneficiar sau a comenzilor efectuate online. Pachetul de servicii solicitate in scris prin email sau online va fi denumit in continuare Pachet, iar serviciile aferente sunt descrise in Anexa sau Comanda efectuata, parte integranta din prezentul contract.

 

Capitolul II. Durata si valoarea contractului

Art.1 Prezentul contract se incheie pe perioada stipulata in Anexa sau conform comenzilor online si a detaliilor din factura. Data de incepere a contractului va fi data acceptarii termenilor si conditiilor si a plasarii comenzii online si a efectuarii platii.

Art.2 Valoarea contractului pentru utilizarea platformei Zelist Monitor, va fi determinata de fiecare Pachet in parte, fiind achitata in lei prin calcularea in functie de cursul de schimb RON/EUR comunicat de BNR valabil in ziua facturarii.

Art.3 Plata se va efectua conform detaliilor din comanda plasata online.

 

Capitolul III. Modalitati si conditii de plata

Art.1 Preturile sunt calculate in EURO, plata se va efectua in lei, valoarea serviciilor fiind calculata in functie de cursul comunicat de BNR (EURO/RON) valabil in ziua facturarii.

Art.2 Plata contravalorii Pachetului se face in contul RO74 RNCB 0084 0107 8989 0001 deschis in numele societatii TreeWorks S.R.L. la Banca Comerciala Romana - Sucursala Mihai Bravu, Bucuresti.


Capitolul IV. Drepturile si obligatiile partilor

Art.1 Beneficiarul are dreptul ca in cadrul termenelor prevazute in prezentul contract sa refuze achitarea la plata pentru:

a. servicii necomandate, necontractate sau prestate dupa termenul contractual fara acceptul Beneficiarului.

b. servicii necorespunzatoare calitativ.

c. nerespectarea de catre Furnizor a pretului stabilit in contract, daca modificarile de pret nu sunt efectuate conform prevederilor prezentului contract sau in temeiul legii.

Art.2 Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale.

Art.3 Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza daune-interese in conditiile prezentei clauze punctele a. si b. Art.9 din prezentul contract:

a. in sarcina Furnizorului, pentru intirzierea in executare, Furnizorul poate datora Beneficiarului daune interese in valoare de 0.05% pentru fiecare zi de interziere calculate la pretul serviciilor respective, la care se adauga acoperirea oricarui prejudiciu cauzat Beneficiarului si/sau clientilor acestuia, in limita valorii contractului, valoare prevazuta in anexa atasata la prezentul contract.

b. in sarcina Beneficiarului, pentru fiecare zi de intirziere a platii produselor, Beneficiarul poate datora Furnizorului daune interese in valoare de 0.05% pentru fiecare zi de intarziere in primele 10 zile, 0.1% pentru fiecare zi in urmatoarele 20 zile si 0.15% pentru fiecare zi in urmatoarele 60 de zile. Pentru depasirea a 60 de zile de intarziere, Beneficiarul datoreaza Furnizorului daune compensatorii in valoare de 60% din pretul serviciilor.

 c. În situaţia întârzierilor cu peste 10 zile de la data scadentei unei facturi emise, Furnizorul are dreptul de a suspenda execuţia prestaţiei până la achitarea integrală a sumelor datorate si restante, precum şi dreptul de a rezilia unilateral Contractul, fara indeplinirea vreunei formalitatati, in cazul in care sunt restante la plata mai mari de 60 de zile de la data scadenta.

Capitolul V. Asigurarea calitatii serviciilor

Art.1 Pentru asigurarea calitatii serviciilor in conditiile solicitate de Beneficiar, Furnizorul si Beneficiarul vor organiza de comun acord intalniri periodice, discutii telefonice si schimb de corespondenta pe parcursul evolutiei contractului.

Toate facilitatile platformei de monitorizare aferente pachetului de servicii Complete ce se vor dezvolta de catre Furnizor pe durata derularii contractului vor fi accesibile Beneficiarului din momentul lansarii publice a acestora, fara alte costuri suplimentare.

 

Capitolul VI. Garantii si raspunderi

Art.1 Furnizorul garanteaza buna functionare a aplicatiilor.

Art.2 Raspunderea generala a Furnizorului, cu privire garantii si raspundere nu poate depasi, in orice caz, valoarea totala a contractului.

Art.3. In vederea indeplinirii corespunzatoare a obligatiei prevazute la art.1 din prezentul capitol, Beneficiarul se obliga sa notifice Furnizorul in cel mai scurt timp posibil, daca intampina dificultati in utilizarea platformei de monitorizare, la urmatoarele date de contact:

E-mail: suport@zelist.ro

Telefon: 021.324.14.04

Fax: 021.210.87.99

de Luni pana Vineri intre orele 09.00 – 17.30.

 

Capitolul VII. Limitarea raspunderii

Art.1 Furnizorul nu este responsabil de continutul informatiilor furnizate de Beneficiar si difuzate in Reteaua Internet, precum si de modul in care acesta va folosi informatiile extrase din platforma de monitorizare.

Art.2 Furnizorul de servicii garanteaza un uptime al aplicatiei de monitorizare de 98%, calculat anual.

Art.3 Furnizorul isi asuma acoperirea prejudiciului direct cauzat Beneficiarului, in limita valorii contractului, valoare prevazuta in anexa sau comanda online.

 

Capitolul VIII. Confidentialitate

Art.1 Partile accepta ca toate documentele si informatiile furnizate de fiecare parte contractanta celeilalte referitoare la prezentul contract si la executarea acestuia, precum si informatiile care intra in posesia partilor cu ocazia derularii prezentului contract, incluzand dar nelimitandu-se la date, informatii privind strategii de marketing, sisteme si dezvoltari tehnologice, proiecte financiare, rezultate, informatii privind modalitati de operare, sunt considerate “Informatii confidentiale” si sunt proprietatea partii care le furnizeaza. Partile vor asigura, pe durata derularii prezentului contract, confidentialitatea tuturor informatiilor, datelor, documentelor, la care acestea au acces direct sau indirect, urmare a prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract si se obliga, pe o perioada de 1 (un) an, ca nu vor dezvalui si nu vor folosi/utiliza aceste informatii, date, documente confidentiale, in totalitate sau partial, in interes propriu sau in orice alt scop, cu exceptia urmatoarelor situatii:

a. Beneficiarul care le poate dezvalui altor entitati apartinand grupului din care face parte Beneficiarul;

b. Daca aceasta dezvaluire este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor conform prezentului contract;

c. Daca aceasta dezvaluire este o obligatie legala;

d. Daca este agreata in scris in avans de ambele parti.

Art.2. Informatiile confidentiale vor fi folosite de parti numai in scopul executarii contractului si vor putea fi dezvaluite numai persoanelor implicate in executarea contractului. Atat Furnizorul, cat si Beneficiarul nu vor dezvalui tertilor (persoane neimplicate in executarea contractului) fara aprobarea celuilalt, nici un fel de date sau informatii confidentiale nici pe parcursul executarii contractului, nici dupa incetarea acestuia, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, in care furnizarea unor astfel de informatii catre autoritati / institutii de stat este obligatorie.

Art.3. Obligatia de confidentialitate se extinde si asupra angajatilor, colaboratorilor Furnizorului, precum si asupra oricaror persoane care intra in legatura cu Furnizorul si care prin natura activitatii pe care o desfasoara ar putea lua cunostinta de informatii, date sau documente legate de activitatea Beneficiarului.

Art.4. Transmiterea sau divulgarea informatiilor, datelor, documentelor, materialelor ce constituie secret de serviciu, pierderea, detinerea in afara indatoririlor de serviciu, distrugerea, alterarea sau sustragerea documentelor cu un astfel de caracter, neglijenta care a avut drept urmare una din aceste fapte sau care a dat posibilitatea altei persoane sa intre in posesia unor informatii, documente, materiale de natura sa puna in pericol interesele uneia dintre parti, constituie abateri grave ce se sanctioneaza conform legilor in vigoare.

Art.5. Furnizorul accepta ca in cazul incalcarii obligatiilor prevazute mai sus sa suporte repararea prejudiciilor directe si/sau indirecte cauzate Beneficiarului in limita valorii contractuale.

Art.6. In vederea desfasurarii contractului si in scopul indeplinirii sarcinilor de catre Furnizor, Beneficiarul isi exprima consimtamantul ca Furnizorul, in calitate de operator de date cu caracter personal, sa transmit spre procesare, acele date necesare cu caracter personal, catre terti furnizori de servicii specifice, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. In contextul de fata, tertii furnizori, in calitate de procesatori de date cu caracter personal, au incheiat cu Furnizorul un Acord de prelucrare a datelor, în conformitate cu articolul 28 al Regulamentul UE 679/2016 de protecție a datelor (GDPR). Exemple de terti furnizori, fara a ne limita stricto sensu, in calitate de procesatori, pot fi acei furnizori de servicii de facturare, curierat, aplicatii web de tip CRM, servicii de emailing, servicii de analiza date, samd.

Art.7. Incalcarea clauzelor de confidentialitate indreptateste partile sa considere contractul reziliat de drept fara alta formalitate prealabila. De asemenea, partea in cauza este indreptatita sa solicite celeilalte parti daune interese.

Art.8. In procesul de monitorizare, Furnizorul este tinut sa respecte toate conditiile impuse de furnizorii terti de date prin intermediul serviciilor de API puse la dispozitie de acestia.  Astfel, prin crearea unui cont de monitorizare in cadrul platformei Zelist Monitor, Beneficiarii inteleg si sunt de acord cu situatia in care datele furnizate pot face obiectul unor schimbari de politica dincolo de vointa Furnizorului si totodata ca Beneficiarii sunt de acord sa respecte conditiile de utilizare impuse de tertii furnizori ai acestor servicii conform politicilor proprii, dupa cum urmeaza:
Google Termeni si Conditii de utilizare: 
https://policies.google.com/terms?hl=ro
Youtube Termeni si Conditii de utilizare: https://www.youtube.com/t/terms
Instagram Termeni si Conditii de utilizare: https://help.instagram.com/581066165581870
Facebook Termeni si Conditii de utilizare: https://ro-ro.facebook.com/legal/terms
Twitter Temeni si Conditii de utilizare: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies
 

Capitolul IX. Incetarea contractului

Art.1 Incetarea contractului se poate face prin:

  1. ) acordul scris al parţilor;

  2. ) reziliere pentru neindeplinirea condiţiilor sau termenelor prevăzute în contract de către una din părţi, dacă aceasta nu remediază situaţia în mai puţin de 30 zile de la data la care a primit notificarea scrisă a celeilalte părţi asupra acestor aspecte;

  3. ) încetarea de activitate, lichidare sau falimentul uneia din părţile contractante

  4.  denuntarea unilaterala in conditiile Capitolului XII


Capitolul X. Litigii

Art.1 Partile raspund de indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin prezentul contract, potrivit prevederilor acestuia si legislatiei incidente in materie.

Acest contract cade sub jurisdictia legilor romane. Orice disputa care apare din derularea acestui contract si care nu poate fi rezolvata pe cale amiabila, va fi trimisa spre judecare instantelor competente.

 

Capitolul XI. Forta majora

Art.1 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca.

Invocarea fortei majore se poate face in cazul aparitiei unor evenimente imprevizibile dupa data incheierii contractului si ale carui consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care o invoca. Astfel de evenimente sunt: razboiul, calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale si orice alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.

Art.2 Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, nici una din partile prezentului contract nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia dintre obligatiile care ii incumba in baza prezentului contract.

Forta majora se comunica in scris celeilalte parti in termen de 5 (cinci) zile de la producere.

Art.3 In cazul in care vreuna dintre parti nu-si respecta obligatiile contractuale in termen de 30 (treizeci) zile de la invocarea fortei majore, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti rezilierea de drept a acestui contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

 

Capitolul XII. Denuntarea unilaterala a contractului si prevederi finale.

Art.1 Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti. Prezentul contract, impreuna cu modificarile si documentele sale anexe, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta forma de intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Art. 2 Denuntarea unilaterala a contractului de catre Beneficiar, fara a exista vreunul din motivele cu privire la reziliere, se poate face doar cu o notificare prealabilă de 30 de zile si cu plata unei compensatii pentru cealalta parte, echivalenta cu 75%* din valoarea neacoperita si neplatita a contractului (calcul proportional cu luni intregi pana la care contractul ar fi ajuns la scadenta).

Art. 3 *Compensatia pentru valoarea neacoperita si neplatita, in cazul denuntarii unilaterale de catre Beneficiar, nu se aplica in cazurile in cazul contractelor la care platile s-au realizat in avans sau in cazul in care tarifele practicate nu au beneficiat de reduceri speciale (ex: voucher, reduceri de volum sau rezultate din perioada contractuala).